Mokymų data, vieta
2023 m. gegužės 30 d., Vilnius

Dalyvavimas renginyje – nuotoliniu būdu.

PROGRAMA

Teisinis socialinių paslaugų reglamentavimas.

Socialinio darbuotojo, atvėjo vadybininkės teisės, pareigos, atsakomybės.
Socialinio darbuotojo ir jo padėjėjo funkcijos ir uždaviniai.
Atvėjo vadybininkės funkcijos ir uždaviniai.
Pareigybės aprašo žinojimas ir supratimas.
Savo veiklos ribų žinojimas.
Socialinio darbuotojo ir  padėjėjo kompetencijos ribos sprendžiant kliento socialines problemas.
Socialinio darbuotojo profesinė rizika.

Darbuotojo darbo sąlygos.

Darbo valandos, neeilinė situacija ir galimi sprendimai.
Ar darbuotojas privalo atsiliepti darbiniu telefonu švenčių ir išeiginėmis dienomis?
Trauma, sužalojimas atliekant darbą.
Viršvalandžiai.
Nesaugios darbo sąlygos: kliento psichologinis, fizinis smurtas. Galimi prevencijos ir apsaugos būdai.
Kliento agresyvus elgesys ir pasekmės.
Darbotojo veiksmai kilus pavojingai situacijai.
Informacijos apie kliento rizikingą elgesį teikimas kitam atsakingam specialistui ir administracijai.
Ar galima filmuoti, įrašinėti darbuotojo veiksmus?
Ar darbuotojas gali filmuoti ir/ar įrašinėti kliento veiksmus?
Dažniausiai daromos klaidos.
MOBINGAS. Kokių prevencijos priemonių reikia imtis vadovams?

Klientų teisės ir pareigos socialinių paslaugų įstaigose.
Klientų bylos.
 Kas gali rinkti, tvarkyti, keisti kliento informaciją?
Informacijos apie klientą rinkimas, tvarkymas, keitimas, pildymas.
Kam ir kokią informaciją galima teikti?
Konfidencialumo užtikrinimas. Konfidencialios informacijos perdavimas tretiesiems asmenims.
Darbuotojo atsakomybė atskleidus konfidencialią informaciją.
Kas gali susipažinti su kliento byla?
Ar kitas įstaigos specialistas gali susipažinti su kliento byla?
Darbotojo tvarkančio kliento bylą atsakomybė? Į ką atkreipti dėmesį?
Kliento charakteristika, išvada. Kaip parengti tinkamai? Dažniausiai daromos klaidos.
Perteklines informacijos teikimas. Atsakomybės.

Duomenų apsaugos reglamentas socialinio darbuotojo darbe. Ką būtina žinoti?
Informacijos rinkimas, tvarkymas, kaupimas ir saugojimas.
Artimųjų ir kitų suinteresuotų asmenų informavimas bei konsultavimas.
Kam ir kokia informaciją  darbuotojas gali teikti nepažeidžiant asmens duomenų reglamento?
Konfidencialumą užtikrinančios priemonės.

Bendravimas ir bendradarbiavimas su skirtingomis institucijomis: telefonu, bendraujant raštu, susitikimo metu.
Tarpininkavimas ir atstovavimas.

Konfliktų sprendimai socialiniame darbe.

 Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys socialinių paslaugų kokybę.
Socialinių paslaugų įstaigos taikomos priemonės paslaugų kokybei užtikrinti:
Skundai, anoniminiai skundai.
Fizinio, psichologinio, ekonominio piktnaudžiavimo prevencija.
Kokybiškų socialinių paslaugų teikimo geroji praktika.
Ką daryti jei asmuo atsisako pagalbos ir nesutinka bendrauti?

 Korupcinio pobūdžio veikla teikiant socialines paslaugas.
Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai. Atsakomybės.

 Socialinio darbuotojo, atvėjo vadybininko atsakomybė.

Teisinė atsakomybė.
Kas gali apskųsti socialinio darbuotojo veiksmus?
Socialinis darbuotojas ir teisminiai procesai. Ką būtina žinoti?

Rekomendacijos.
Teismų praktika.

Lektorė – Raimonda Joskaudienė.

Registracija 9:00 – 9:30
Darbotvarkė 9:30 – 14:30

KAINA 1 DALYVIUI
35 Eur užsiregistravus nuo 20 dalyvių  iki gegužės 26 d.;
40 
Eur užsiregistravus nuo 10 dalyvių  iki gegužės 26 d.;
45 Eur užsiregistravus nuo 5 dalyvių  iki gegužės 26 d.;
50 Eur užsiregistravus iki gegužės 26 d.;
65 Eur užsiregistravus po gegužės 26 d.

PVM mokymams netaikomas.

DALYVIŲ SKAIČIUS dėl renginio kokybės – ribotas.
APMOKĖJIMAS galimas po renginio.
registruotis

Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 2 dienoms iki renginio el. paštu: info@propartners.lt. Vėliau pinigai negrąžinami.

KITI MOKYMAI SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOMS:
Vidiniai mokymai „Psichologinis smurtas ir mobingas darbe“.
Žmogaus teisių pažeidimai socialinių paslaugų sektoriuje.
Saugios aplinkos ir paslaugų kokybės užtikrinimas socialinių paslaugų įstaigoje.
Ikiteisminiai, teisminiai procesai. Socialinio darbuotojo apklausa.
Socialinio darbuotojo profesinė rizika. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas teikiant pagalbą.
Socialinių paslaugų teikimas šeimoms su vaikais.
Darbas su sunkumus patiriančiomis šeimomis. Teisiniai klausimai.
Smurtas artimoje aplinkoje. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas.
Socialinio darbuotojo pareigos, teisės ir atsakomybė. Teisiniai aspektai. Kas privaloma žinoti?
Socialinio darbuotojo darbas sveikatos priežiūros įstaigose.
Socialinio darbuotojo teisės, pareigos, atsakomybės. Socialinių paslaugų kokybės užtikrinimas. Tarpininkavimas ir atstovavimas.“
Socialinių paslaugų teikimas senyvo amžiaus žmonėms.
Socialinis darbas su negalią turinčiais asmenimis.
Darbas su proto ir psichikos negalią turinčiai asmenimis.
Konfliktų ir streso valdymas.
Konfliktų sprendimai socialiniame darbe. Socialinio darbuotojo, įstaigos teisinė atsakomybė.
Vaikų gerovės užtikrinimas sunkumus patiriančiose šeimose.
Tarpinstitucinis bendradarbiavimas teikiant kompleksinę pagalbą šeimai.
Duomenų apsauga ir konfidencialumas. Konfidencialumo pasižadėjimai. Atsakomybė už pažeidimus.
Duomenų apsaugos reglamentas socialinio darbuotojo darbe.
Vaikų teisių užtikrinimas. BDR ir vaikų teisių apsauga.

Informuoti apie datą

Daugiau informacijos:
El. paštas: info@propartners.lt, mob.tel.:  +370 605 21833