ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA

PRIVATUMO POLITIKA

Asmens duomenų tvarkymo politika nustato VšĮ „Pro partners“ tvarkomų asmens duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises bei kitus aktualius klausimus, asmens duomenų tvarkymo procese.

VšĮ „Pro partners“ – pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus įsteigta ir veikianti viešoji įstaiga.
Įmonės kodas: 303015455, PVM kodas: LT100008032711.
Mob.: +370 605 21833 el. paštas: info@propartners.lt
Buveinė: J. Jasinskio g. 15, 113 kab., LT-01111 Vilnius

Elektroninio pašto adresas klausimams dėl asmens duomenų apsaugos ir šios Privatumo politikos – info@propartners.lt

Politika parengta vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas arba Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (ADTAĮ) Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojant asmens duomenimis, tokiais kaip vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, elektroninio pašto adresas, interneto identifikatorius ir kt.
Duomenų subjektas: mokymų/seminarų/konferencijų dalyvis, konferencijų centro klientas, lektorius, paklausimą pateikęs fizinis/juridinis asmuo, sutartį pasirašęs ir/ar šias sutartis vykdantis fizinis asmuo /juridinio asmens atstovas ar darbuotojas.
Duomenų subjekto sutikimas – bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
Tvarkymas – tai bet koks su asmens duomenimis atliekamas veiksmas ar veiksmų rinkinys (rinkimas, įrašymas, naudojimas, susipažinimas, saugojimas, atskleidimas ir kt.).

KOKIĄ INFORMACIJĄ APIE JUS RENKAME.
KOKIAIS TIKSLAIS RENKAME IR TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
VšĮ „Pro partners“Jūsų asmens duomenis renka ir tvarko šiais tikslais:

Konferencijų centro paslaugų teikimo tikslu:
Tvarkome atsakingo asmens vardą, pavardę, darbovietę, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, kitus būtinus duomenis.
Mokymo paslaugų teikimo tikslu (mokymų/seminarų/konferencijų organizavimas, registravimas ir registracijos patvirtinimas, sąlygos, informaciją apie mokymų datą, laiką, vietos pasikeitimus ar mokymo atšaukimą, pažymėjimų išrašymas ir pan.)
Tvarkome mokymų dalyvių vardą, pavardę, pareigas, darbovietę (jeigu į mokymus siunčia darbdavys arba nurodo pats duomenų subjektas), informaciją apie mokymus (tema, data, laikas, trukmė, vieta, mokymus vedantis lektorius), telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, kitus būtinus duomenis.
Įstaigos darbuotojų darbo ir darbuotojų veiklos administravimo tikslu. Tiek kiek mus tai įpareigoja ar leidžia atlikti teisės aktai, mes tvarkome savo darbuotojų asmens duomenis.
Buhalterinės apskaitos, sąskaitos išrašymo tikslu tvarkome vardą, pavardę, adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, sąskaitos duomenis, informaciją apie mokėjimą, kitus būtinus duomenis.
Mokymo paslaugų, konferencijos centro nuomos sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu. Siekdami identifikuoti klientą ar tiekėją, vykdyti paslaugų teikimo veiklą, apdoroti ir administruoti kliento ar tiekėjo užsakymus, išrašyti klientui ar priimti tiekėjo apskaitos dokumentus, vykdyti kitus įstaigos, kaip pardavėjo ar pirkėjo, ar paslaugų teikėjo ar pirkėjo, įsipareigojimus, tvarkome asmens duomenis.
Šiuo tikslu mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis: vardą, pavardę, pareigos, adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, sutarties sąlygas, informaciją apie sutarties vykdymą, informaciją apie mokymus (tema, data, trukmė, lektorius), informaciją apie mokėjimą, kitus būtinus duomenis. Šie asmens duomenys tvarkomi sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu ir vykdant teisės aktų įpareigojimus.
Šiuo tikslu Jūsų asmens duomenis mes gauname tiesiogiai iš duomenų subjektų, kai potencialus klientas ar tiekėjas, kurį atstovauja duomenų subjektas, siekia sudaryti sutartį.
Tiesioginės rinkodaros tikslu (kad galėtume informuoti Jus apie teikiamas paslaugas, akcijas bei specialius pasiūlymus, pasiteirauti nuomonės apie organizuotus renginius ir pan. elektroniniu būdu, telefonu, registruotu ir paprastu paštu) tvarkome vardą, pavardę, adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, darbovietę.
Duodami sutikimą naudoti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūs sutinkate gauti VšĮ „Pro partners“ pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais susisiekę su mumis el. paštu info@propartners.lt, taip pat paspaudę atitinkamą kiekviename siunčiamame el. laiške esančią nuorodą dėl sutikimo atšaukimo. Sutikimo atšaukimas nedaro įtakos iki atšaukimo atliktam duomenų tvarkymui.
Informuojame, jog tuo atveju kai esate mūsų klientas (dalyvavote VšĮ „Pro partners“organizuojamuose renginiuose, registravotės į renginius, sudarėte mokymo paslaugų teikimo sutartį ar konferencijų centro nuomos sutartį ir t.t.), Jūsų elektroninio pašto kontaktinius duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkysime be atskiro sutikimo, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 69 straipsnio 2 dalimi. Siekdami teisėto intereso tinkamai įgyvendinti minėtas įstatymo nuostatas, tvarkysime ir analizuosime informaciją apie Jūsų įsigytas paslaugas / produktus, tačiau tai nesukels Jums teisinių pasekmių ar panašaus didelio poveikio.
Jeigu su tokiu asmens duomenų tvarkymu nesutinkate, galite bet kuriuo metu pateikti prieštaravimą bet kuriais šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.
Siekiant užtikrinti bendravimą su potencialiais ir esamais mūsų paslaugų teikėjais, klientais, verslo partneriais, sudaryti ir vykdyti sutartis.
Tvarkome paslaugų teikėjų, klientų, verslo partnerių (juridinių asmenų) darbuotojų ir atstovų asmens duomenis (vardą, pavardę, atstovaujamo juridinio asmens pavadinimą, pareigas, adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, susirašinėjimo turinį, kitus būtinus duomenis) bei paslaugų teikėjų, verslo partnerių (fizinių asmenų) asmens duomenis (vardą, pavardę, individualios veiklos pažymos, verslo liudijimo duomenis, adresą, telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą, sutarties sąlygas, kitus būtinus duomenis). Asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėtų mūsų interesų vykdyti ūkinę – komercinę veiklą bei siekiant sudaryti ir įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas.
VšĮ „Pro partners“ ir jos veiklos pristatymo visuomenei tikslu tvarkome lektorių asmens duomenis (vardą, pavardę, darbovietę, pareigas, vedamų mokymų, seminarų pavadinimus ir kitą susijusią informaciją, išsilavinimą, darbo patirtį, publikacijas, kitą su asmens profesine veikla susijusią informaciją, nuotrauką, vaizdo įrašą). Asmens duomenys tvarkomi asmens sutikimu arba siekiant teisėto VšĮ „Pro partners“intereso pristatyti visuomenei savo veiklą laikant, kad tvarkomi asmens duomenys yra būtini siekiant nurodyto intereso, susiję tik su duomenų subjektų darbine (profesine) arba ūkine-komercine veikla arba duomenų subjektai yra vieši asmenys, todėl duomenų subjektų teisės ir interesai šiuo atveju nėra svarbesni už VšĮ „Pro partners“interesus.
VšĮ „Pro partners“ gali tvarkyti asmens duomenis ir kitais tikslais, kiek tai būtina siekiant teisėtai vykdyti veiklą, atitikti teisės aktų keliamus reikalavimus, apsiginti nuo pretenzijų, ieškinių ir siekiant teisėtų mūsų interesų apsaugos. Asmens duomenys tvarkomi laikantis Reglamento ir kitų teisės aktų reikalavimų.
Rinkdami asmens duomenis Jums pateikiame informaciją apie tai, kurių duomenų pateikimas yra privalomas, t.y., be kurių negalėsime suteikti Jūsų pasirinktų paslaugų ar pasiekti kitų nustatytų asmens duomenų tvarkymo tikslų. Kai kuriais atvejais sudarome Jums galimybę pateikti neprivalomus asmens duomenis, kuriuos pateikdami prisidėsite prie geresnės paslaugų kokybės (pavyzdžiui, duomenys apie seminaro dalyvių einamas pareigas padės lektoriui geriau pritaikyti seminaro turinį, ir pan.).
Pateikdami mums kitų asmenų asmens duomenis (pavyzdžiui, siunčiamų į mūsų organizuojamus mokymus Jūsų darbuotojų, ir pan.), įsipareigojate užtikrinti duomenų teikimo teisėtumą (gauti šių asmenų sutikimą ar kt.) bei pateikti šiems asmenims informaciją apie tai, kur ir kaip jie gali susipažinti su šia Privatumo politika.

KAM JŪSŲ ASMENS DUOMENYS GALI BŪTI TEIKIAMI?
Įsipareigojame neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:
• jei yra jūsų sutikimas asmens duomenų atskleidimui.
• teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.
Asmens duomenys, vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679 ir kitais teisės aktais, gali būti teikiami kitiems tretiesiems asmenims, kuriems teikti asmens duomenis mus įpareigoja įstatymai ar kiti teisės aktai.

KIEK LAIKO IR KAIP BUS SAUGOMI JŪSŲ ASMENS DUOMENYS?
Surinkti asmens duomenys saugomi spausdintuose dokumentuose ir mūsų informacinėse sistemose. Mes saugome Jūsų asmens duomenis tiek, kiek tai numato teisės aktai arba atsižvelgdami į duomenų tvarkymo tikslus, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.
Be to, informaciją saugome tam, kad prireikus galėtume Jums suteikti reikiamą informaciją, kad turėtume tinkamą Mūsų ir Jūsų santykių istoriją ir galėtume atsakyti į visus klausimus, susijusius su Jūsų ir Mūsų bendradarbiavimu.
Gerbdami Jūsų laiką, Jūsų asmens duomenis, kuriuos tvarkome su Jūsų sutikimu tiesioginės rinkodaros tikslais, juos tvarkome tol, kol Jūs neatšaukiate savo sutikimo dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo.
Pasibaigus terminams, duomenys ištrinami taip, kad jų negalima būtų atstatyti arba perduodami valstybės archyvui, jeigu tokią pareigą mums nustato teisės aktai.

KOKIAS TEISES JŪS TURITE
Teisės aktų nustatyta tvarka duomenų subjektai turi;
• Žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
• Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
• Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
• Savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
• Turi teisę reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
• Turi teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
• Teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
• Teisę atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis. Sutikimo atšaukimas nedaro įtakos iki atšaukimo atliktam duomenų tvarkymui;
• Nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

Savo teises duomenų subjektai gali įgyvendinti kreipdamiesi į VšĮ „Pro partners“ el. paštu info@propartners.lt
Gavę skundą, užklausą, prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, VšĮ „Pro partners“ pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

KOKIUS SLAPUKUS IR KAIP NAUDOJAME?
Slapukai (angl. cookies) yra tekstiniai failai, saugomi vartotojo įrenginio naršyklėje, kai naršote svetainėje www.propartners.lt ir talpinantys informaciją apie naršymą. Dėl slapukų interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis, o Jums nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose. Pirmą kartą apsilankius Svetainėje, slapukai perkeliami į vartotojo įrenginį ir vėliau naudojami įrenginiui identifikuoti. Tai įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, palengvinanti naršymą jau lankytame tinklalapyje ir supaprastinanti prieigą prie skelbiamos informacijos. Su slapukais susijusios informacijos nenaudojame Jūsų tapatybei nustatyti.
Svetainėje slapukai naudojami siekiant: užtikrinti svetainės veikimo funkcionalumą ir efektyvumą; užtikrindami, kad svetaine būtų patogu naudotis; siekdami padidinti svetainės veikimo greitį ir saugumą.
Svetainėje naudojame techninius slapukus, kurie yra būtini, kad galėtume teikti tam tikras svetainės paslaugas ir būtų galima naršyti ir naudotis svetainės funkcijomis.

KAIP VALDYTI IR IŠTRINTI SLAPUKUS
Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.